PB4HOST
印度商业和工业部

2020年5月八大核心产业指数(基数:2011-12年=100

工业和国内贸易部经济顾问办公室发布2020年5月8大核心产业指数。

2020年5月“八大核心产业指数”增速由4月的37%(暂)下降23.4%(暂)。在2020年至2021年的4月至5月期间,中国的累计增长率为- 30.0%。

2020年4月至5月,新冠肺炎疫情导致全国各地关停产能,煤炭、水泥、钢铁、天然气、炼化、原油等行业大幅减产。

2020年2月八大核心产业指数最终增长率修正为6.4%。八个核心产业占工业生产指数(IIP)项目权重的40.27%。有关每年/每月指数及增长率的详情载于附件。

8个核心产业(整体)指数月增长率如下图所示:

为企业提供资讯科技支援

5.八大核心产业指标汇总如下:

煤炭——2020年5月,煤炭产量(重量:10.33%)比2019年5月下降了14.0%。从今年4月到5月(2020-21年),该指数的累计指数较上年同期下降了14.7%。

与2019年5月相比,2020年5月原油产量(重量:8.98%)下降了7.1%。从今年4月到5月(2020-21年),该指数的累计指数较上年同期下降了6.7%。

天然气——2020年5月,天然气产量(重量:6.88%)比2019年5月下降了16.8%。在今年4月至5月(2020-21年),该指数的累计指数较上年同期下降了18.3%。

炼油厂产品,2020年5月,炼油厂产量(重量:28.04%)比2019年5月下降21.3%。在2020年4月至5月期间,其累计指数较上年同期下降了22.7%。

肥料——2020年5月,肥料产量(重量:2.63%)比2019年5月增加了7.5%。从今年4月到5月(2020-21年),该指数累计较上年同期上涨2.0%。

2020年5月,钢铁产量(重量:17.92%)比2019年5月下降了48.4%。在2020-21年的4月至5月期间,该指数的累计指数较上年同期下降63.3%。

水泥产量(重量:5.37%)在2020年5月比2019年5月下降了22.2%。在2020- 2021年的4月至5月期间,其累计指数较上年同期下降了54.1%。

电力——2020年5月,发电量(重量:19.85%)比2019年5月下降了15.6%。在2020年4月至5月期间,其累计指数较上年同期下降了19.1%。

注1:2020年3月、2020年4月、2020年5月数据为暂定数据。

注2:自2014年4月起,新增可再生能源发电数据。

注3:上述行业权重为IIP所得的单个行业权重,并按比例放大至ICI的总权重为100。

注4:自2019年3月以来,成品钢生产中“冷轧(CR)卷”项下的一种名为热轧浸油(HRPO)的新钢产品也包括在内。

Note5:2020年6月的指数将于31日周五发布2020年7月

八项核心产业绩效

每年指数及增长率

基准年:2011 - 12 = 100

指数

部门 重量 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20 Apr-May 2019 - 20 Apr-May 2020 - 21
煤炭 10.3335 103.2 104.2 112.6 118.0 121.8 124.9 134.1 133.6 125.0 106.5
原油 8.9833 99.4 99.2 98.4 97.0 94.5 93.7 89.8 84.5 86.9 81.1
天然气 6.8768 85.6 74.5 70.5 67.2 66.5 68.4 69.0 65.1 67.6 55.3
炼油厂产品 28.0376 107.2 108.6 108.8 114.1 119.7 125.2 129.1 129.4 126.9 98.2
化肥 2.6276 96.7 98.1 99.4 106.4 106.6 106.6 107.0 109.8 97.3 99.2
17.9166 107.9 115.8 121.7 120.2 133.1 140.5 147.7 152.3 159.1 58.4
水泥 5.3720 107.5 111.5 118.1 123.5 122.0 129.7 147.0 145.7 150.9 69.3
19.8530 104.0 110.3 126.6 133.8 141.6 149.2 156.9 158.3 169.8 137.4
总体指数 100.0000 103.8 106.5 111.7 115.1 120.5 125.7 131.2 131.6 133.8 93.7

增长率(在百分之)

部门 重量 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20 Apr-May 2019 - 20 Apr-May 2020 - 21
煤炭 10.3335 3.2 1.0 8.0 4.8 3.2 2.6 7.4 -0.4 2.4 -14.7
原油 8.9833 -0.6 -0.2 -0.9 -1.4 -2.5 -0.9 -4.1 -5.9 -6.8 -6.7
天然气 6.8768 -14.4 -12.9 -5.3 -4.7 -1.0 2.9 0.8 -5.6 -0.4 -18.3
炼油厂产品 28.0376 7.2 1.4 0.2 4.9 4.9 4.6 3.1 0.2 1.3 -22.7
化肥 2.6276 -3.3 1.5 1.3 7.0 0.2 0.03 0.3 2.7 -2.6 2.0
17.9166 7.9 7.3 5.1 -1.3 10.7 5.6 5.1 3.2 13.3 -63.3
水泥 5.3720 7.5 3.7 5.9 4.6 -1.2 6.3 13.3 -0.9 2.5 -54.1
19.8530 4.0 6.1 14.8 5.7 5.8 5.3 5.2 0.9 6.7 -19.1
整体经济增长 100.0000 3.8 2.6 4.9 3.0 4.8 4.3 4.4 0.3 4.5 -30.0

八项核心产业绩效

月度指数及增长率

基准年:2011 - 12 = 100

指数

部门 煤炭 原油 天然气 炼油厂产品 化肥 水泥 总体指数
重量 10.3335 8.9833 6.8768 28.0376 2.6276 17.9166 5.3720 19.8530 100.0000
5月19日 127.3 88.2 68.7 129.6 105.5 161.8 149.3 176.8 137.0
Jun-19 123.5 84.7 66.0 121.4 110.0 159.3 147.9 173.6 132.8
Jul-19 106.4 87.2 68.1 132.9 111.7 151.7 146.5 170.5 132.6
8月19 94.8 86.6 67.4 131.0 112.6 150.0 127.7 165.7 128.5
Sep-19 87.3 83.4 64.3 117.5 113.9 141.2 131.3 158.7 120.7
10月19 109.6 86.3 66.3 134.2 115.5 149.5 137.0 145.8 127.4
11月19 133.6 82.4 64.4 133.0 116.7 154.9 142.4 139.9 129.2
12月19日 152.9 83.5 65.5 130.5 120.5 165.2 159.2 150.2 135.5
1月20日 164.7 85.0 65.3 134.4 116.5 155.4 164.1 155.6 137.4
Feb-20 171.1 75.6 58.3 128.9 107.8 152.9 160.7 153.6 134.0
Mar-20 209.7 85.0 60.1 135.3 98.3 129.6 129.8 146.9 133.3
Apr-20 103.7 80.2 53.3 94.2 85.0 33.3 22.5 125.5 82.3
5月20日 109.4 82.0 57.2 102.1 113.4 83.4 116.1 149.3 105.0

增长率(在百分之)

部门 煤炭 原油 天然气 炼油厂产品 化肥 水泥 整体经济增长
重量 10.3335 8.9833 6.8768 28.0376 2.6276 17.9166 5.3720 19.8530 100.0000
5月19日 1.7 -6.9 -0.1 -1.5 -1.0 13.3 2.8 7.4 3.8
Jun-19 2.9 -6.8 -2.1 -9.3 1.5 10.8 -1.9 8.6 1.2
Jul-19 -1.6 -4.4 -0.5 -0.9 1.5 8.1 7.7 5.2 2.6
8月19 -8.6 -5.4 -3.9 2.6 2.9 3.8 -5.1 -0.9 -0.2
Sep-19 -20.5 -5.4 -4.9 -6.6 5.4 -1.4 -2.0 -2.6 -5.1
10月19 -17.6 -5.1 -5.6 0.4 11.8 -0.5 -7.7 -12.2 -5.5
11月19 -3.5 -6.0 -6.4 3.1 13.6 7.0 4.3 -4.9 0.7
12月19日 6.1 -7.4 -9.2 3.0 10.2 8.7 5.5 0.0 3.1
1月20日 8.0 -5.3 -9.0 1.9 -0.1 1.6 5.1 3.2 2.2
Feb-20 11.3 -6.4 -9.6 7.4 2.9 2.9 7.8 11.5 6.4
Mar-20 4.0 -5.5 -15.1 -0.5 -11.9 -24.1 -25.1 -8.2 -9.0
Apr-20 -15.5 -6.4 -19.9 -24.2 -4.5 -78.7 -85.3 -23.0 -37.0
5月20日 -14.0 -7.1 -16.8 -21.3 7.5 -48.4 -22.2 -15.6 -23.4

相关文章

返回顶部按钮